Texty

Další akce

so 20.07. / Hutě-Cejle u Jihlavy
Čeřínek
/ Festival Čeřínek, dále mj. hrají David Koller & Band, Gang Ala Basta, Cocotte Minute, Žlutý pes, Lety mimo, UDG, Libor Pavlata, Jaroslav Uhlíř, Brixtn, Siluety atd. Našrot vystoupí v neděli ráno cca od 1:00 do 2:00.

Rag[e]time

Refugees From The Future

We are the dirty bastards
Children of the filth
We came from the future
Ruined by your guild

No fear, we´re not soldiers
We only want to know
Who are the fuckin´ assholes
Who raised gain over the law

They spoke about people
And the only one right way
About the bright future
So – now here we stay

Society was destroyed
Only for their greed
There remained a void
That´s all what we feel

Poison land bred poison sons, so look in our eyes
And be sure we don´t like you and you will not like us

´Cause we, we never heard such terrible lies
When we´ve seen the earth, how it´s dying

We are the dirty bastards
Children of the filth
Of your bad decisions
And of your stupid sins

The future is dark and cruel
We will stay with you
We will be your mirrors
The mirrors of shame and doom

Poison land bred poison sons, so look in our eyes
And be sure we don´t like you and you will not like us

´Cause we, we never heard such terrible lies
When we´ve seen the earth, how it´s dying

Mother Earth, polluted ground
And dead seas all around
Mother Earth, arid with no bound
Only strange, unpleasand sounds

We sink in a wild river
And a hundred, hundred stones
Wound our bodies
And break our bones

The legacy of your time
And your conceited pride
Pursue us again
As a neverending crime

´Cause we, we never heard such terrible lies
When we´ve seen the earth, how it´s dying…

Uprchlíci z budoucnosti

Jsme špinavý bastardi
zasviněný děti
přišli jsme z budoucnosti
zničený z vaší viny

žádnej strach, nejsme vojáci
chceme jen vědět
kdo jsou ti zkurvený sráči
co povýšili zisk nad zákon

Žvanili o lidech
a jediný správný cestě
žvanili o zářivý budoucnosti
tak teď tu stojíme

společnost byla zničena
jen pro jejich chamtivost
zůstala jen prázdnota
to je vše, co cítíme

Jedovatá země zplodila jedovatý syny, tak se nám podívejte do očí
a buďte si jistý, že vás nemáme rádi, a vy nebudete mít rádi nás

Protože – ještě nikdy jsme neslyšeli tak příšerný lži
když jsme viděli zemi, jak umírá…

Jsme špinavý bastardi
děti svinstva
vašich špatnejch rozhodnutí
a vašich hloupejch hříchů

Budoucnost je temná a krutá
zůstaneme s vámi
budeme vašimi zrcadly
zrcadly hanby a zmaru

Jedovatá země zplodila jedovatý syny, tak se nám podívejte do očí
a buďte si jistý, že vás nemáme rádi, a vy nebudete mít rádi nás

Protože – ještě nikdy jsme neslyšeli tak příšerný lži
když jsme viděli zemi, jak umírá…

Matka Země, zamořená půda
a mrtvý moře všude kolem
matka Země, vyprahlá bez hranic
jenom cizí, nepříjemný zvuky

Toneme v divoký řece
a stovky, stovky kamenů zraňují naše těla
a lámou naše kosti
Dědictví vaší doby
a vaše nadutá pýcha
nás stále pronásledují
jako nějaký nekonečný zločin

Protože – ještě nikdy jsme neslyšeli tak příšerný lži
když jsme viděli zemi, jak umírá…

I Want To Take You Away From Here

That´s a lapse of reason
That´s an evil and pain
And we can´t close our eyes, be quiet and just stay

She sits down in the corner
And shakes with fear
Little girl with a black hair and eyes and light brown skin

They shout and march again
Again beat the drums
In their minds the world is devided into black and white

And she dreads their hate
Their sick souls and brains
They are full of anger, don´t wait for an act of grace

I want to take you away from here...

I´ll take you away
Before they break your legs
Before they break your face with a baseball bat

Without hesitation
Over the ocean
I wanna take you away from this beastly racist hell

I want to take you away from here...

Chci tě vzít odtud pryč

Je to selhání rozumu
je to zlo a bolest
a my nemůžem zavírat oči, mlčet a jen tak stát

Sedí v koutku
a třese se strachem
malá holka s černýma vlasama,
očima a lehce snědou kůží

Zase hulákaj a pochodujou
zas buší do bubnů
v jejích myslích svět se dělí na černý a bílý

Třese se hrůzou před jejich nenávistí
před jejich nemocnejma dušema a mozkama
Jsou plní vzteku – nečekej žádnej skutek milosti

Chci tě vzít pryč odtud...

Vezmu tě pryč než ti zlámou nohy
než ti rozmlátí obličej baseballovou pálkou

Bez váhání
přes oceán
chci tě vzít pryč z tohodle zrůdnýho rasistickýho pekla...

Chci tě vzít pryč odtud...

In A Bar Named „There…“

I was alone
On that November´s day
I thought about Her
With a glass of wine and a cigarette
In a bar named „There…“

She was a dream
Passionate and sweet
Wild white rose
Of the streets
But for me
Everything was just a game
At lease this once…
Again…

It´s a long long time
I lost my faith in love
Now I´m a hard
Cold stone
And she believed
I´m a mysterious man
(but) In the meantime
I was just a coward

Love, you danced in a fire
But I feared the flames
Love, you know, I was liar
But now I´m confused and scared

I was alone
In a bar named „There…“
With my remorse
With my blame
She melts away
In neverending time
Flowers on the grave
Are slowly drying…

Love, you danced in a fire
But I feared the flames
Love, you know, I was liar
But now I´m confused and scared

Love, you went higher and higher
But I was giddy all the time
Love, I ´m a man
Without blood, soul and heart…

V baru jménem „Tam…“

Byl jsem sám
toho listopadovýho dne
přemýšlel jsem o ní
u sklenky vína a s cigaretou
v baru jménem „Tam…“

Ta dívka byla jak sen
vášnivá a sladká
divoká bílá růže
ulice
ale pro mě
byla všechno jen hra
aspoň v tomhle případě…
Zase…

Je to už dávno
co jsem ztratil víru v lásku
teď jsem jen tvrdý
studený kámen
a ona věřila
že jsem tajemnej muž
ale zatím
jsem byl jen zbabělec…

Lásko, tančilas v ohni
ale já měl strach z plamenů
lásko, víš, já byl lhář
nyní jsem zmatený a vystrašený…

Byl jsem sám
v baru jménem „Tam…“
se svými výčitkami
se svou vinou
Dívka se rozplynula
V nekonečným čase
Květiny na hrobě
Už pomalu usychaj

Lásko, tančilas v ohni
ale já měl strach z plamenů
lásko, víš, já byl lhář
nyní jsem zmatený a vystrašený…

Lásko, šla jsi výš a výš
ale já celý ten čas trpěl závratí
lásko, jsem muž
bez krve, duše a srdce…

Bloody Oil

Good bye mum, I´m going on holiday to Iraq
For you, country and oil, I must join the army now
And die…

Good bye mum, I´m going on holiday to Iraq
It´s cruel and hard to listen to one stupid maniac
And die…
In the sun and in the dust – no way, no way
I´m a thirsty dog on a burning rock - no way, no way
The pipe-line in a ball of fire - no way, no way
From blasts and corpses, I´m so tired - no way, no way
The cars and trains and the aeroplanes – oil, oil, oil, oil
Pharmacuticals and cosmetics – oil, oil, oil, oil
We eat the oil, we shit the oil - oil, oil, oil, oil
The White House is built from oil - oil, oil, oil, oil

I´ll die for oil…

Good bye mum, I´m going on holiday to Iraq
For you, country and oil, I must join the army now
And die…

Good bye mum, I´m going on holiday to Iraq
It´s cruel and hard to listen to one stupid maniac
And die…

By the order of one maniac – for oil, for oil
We must kill everyone - for oil, for oil
In the sun and in the dust - for oil, for oil
No Jesus Christ, in oil we trust – Lord Oil, Lord Oil

I´ll die for oil…

Krvavá ropa

Sbohem mami, jedu na prázdniny do Iráku
pro tebe, zemi a ropu, musím narukovat
a umřít…

Sbohem mami, jedu na prázdniny do Iráku
je to krutý a tvrdý poslouchat jednoho stupidního maniaka a umřít…
Na slunci a v prachu – není cesty, není cesty
jsem žíznivej pes na rozpálený skále - není cesty, není cesty ropovod v mračnech ohně - není cesty, není cesty
z výbuchů a mrtvol jsem tak unavenej - není cesty
Auta, vlaky, letadla – ropa, ropa
Farmaka a kosmetika – ropa, ropa
žerem ropu, serem ropu – ropa, ropa
Bílej dům je postavenej z ropy – ropa, ropa

Umřu pro ropu…

Sbohem mami, jedu na prázdniny do Iráku
pro tebe, zemi a ropu, musím narukovat
a umřít…

Sbohem mami, jedu na prázdniny do Iráku
je to krutý a tvrdý poslouchat jednoho stupidního maniaka a umřít…

Z rozkazu jednoho maniaka – pro ropu, pro ropu
musíme zabít každýho - pro ropu, pro ropu
na slunci a v prachu - pro ropu, pro ropu
ne v Ježíše Krista, ale v ropu my věříme – Bůh Ropa

Umřu pro ropu…

Only Pain

We try quickly to hide
We try quickly to hide
We´re losers of life
Losers under fire

We´re standing on the dark side
And ev´rybody wants to kill us
We´re lookin´ for any signs
Signs of the better times...

And we found only pain

We look for signs in the night
In peace and in the fights
We wanted to go very high
But finally we fell down

And we found only pain...

Jenom bolest

Snažíme se rychle skrýt
snažíme se rychle skrýt
jsme ztracenci života
ztracenci pod palbou

Stojíme na odvrácený straně
a každý nás chce zabít
hledáme nějaký znamení
znamení lepších časů...

a našli jsme jenom bolest...

Hledáme znamení za noci
za míru i v bojích
chtěli jsme jít hodně vysoko
ale skončili dole

a našli jen bolest...

Words Are Dead

Through the air old words are flowing
Strike against the wall and die
And we
We are that wall
Pink glasses of advertising
Cancels pain and crying
So watch a new TV-show
A new language we created
„Super“, „enjoy“, „great“ & „splendid“
The words
Of our time
They have no colour
No sense and no flavour
Empty
Like our time

We´re living in a false reality
´Cause our being looks too worn
We´re living in a false reality
With false notions and hopes

We talk about nothing
With a phrase „keep on smiling“
And all that
Is for sale
We speak, but don´t listen
And that is one reason
Why we´re down -
- An old lonesome clowns

And it´s not important what we say and do
And if it´s some consequential truth
The words are only empty rooms
For our egos – dark and cruel

We lost gods and lost the magic
We lost words and their logic
And now
We lose ourselves
We fall down into a swamp of sadness
With our dreams and our madness
So
No tears in the end

We should have known, we sow a devil ground
And we´ll never find the way to the sea
We should have known, our faults will knock us down
And will be our
Destiny…

Slova jsou mrtvá

Vzduchem letí stará slova
narážejí do zdi a zmírají
a my
my jsme ta zeď
Růžové brýle reklam
ruší bolest a pláč
tak sleduj tu novou TV-show
Novej jazyk jsme stvořili
„super“, „užij si“, „skvělý“, „velkolepý“
- slova
naší doby
nemaj už žádnou barvu
žádný smysl a žádnej šmak
prázdný
jak naše doba

Žijeme v umělé realitě
protože naše vlastní bytí nám připadá tak obnošený
žijeme v umělé realitě
s umělými představami a nadějemi

Žvaníme o ničem
s frází „vždy s úsměvem“
tohle všechno
je na prodej
Mluvíme, ale neposloucháme
a to je jeden z důvodů
proč jsme dole,
staří opuštění klauni

A není důležitý, co říkáme a co činíme
a jestli jsou to nějaký závažný pravdy
slova jsou jen prázdnými pokoji
pro naše ega – temná a krutá

Ztratili jsme bohy, ztratili jsme magii
ztratili jsme slova a jejich logiku
a nyní
ztrácíme i sami sebe
Padáme do bažiny smutku
i s našimi sny a naším šílenstvím
takže
žádný slzy v tomhle konci

Měli jsme vědět, že oséváme ďábelskou půdu
a že nikdy nenajdeme cestu k moři
měli jsme vědět, že nás naše chyby srazí dolů
a stanou se naším
osudem…

Freddie The Spider

I got a spider in my bachelor flat
He still lives in his tasteful web
(and this) web is stretching between my hi-fi
Sound system and the wall with a photo of a vole

Every day I turn on rock
And a web is oscilated as a silk flag
The spider´s name is „Freddie The Nice“
(´cause he) listens to the music and forgets to hunt flies

Freddie the spider is better than me
He knows all the music and important years
His new love is the System Of A Down
New Order is boring, Led Zeppelin is the One

Nirvana is all right and Pearl Jam too
Hendrix is magic, Bob Dylan is a book
Lizard king Jim from The Doors
That was a singer and not the Pet Shop Boys!

Freddie sings:
The sixties were the dawn of the sun
The seventies touched the stars
The eighties were shit-years, you know
The nineties were a new hope for us
But it was no paradise
Let´s go to the underground, come on

The Beatles are the kings and Elvis too
M. Jackson´s funny, but what can he do?
Madonna is a trick and Eminem a dude
The Who are wild and The Clash are very good

Freddie the spider in his tasteful web
hard critic of rock and punk and rap
He knows all the music and all fuckin´ camp
Maybe one day he will have his own metal band!

He sings:
The sixties were the dawn of the sun
The seventies touched the stars
The eighties were shit-years, you know
The nineties were a new hope for us
But it was no paradise
Let´s go to the underground, come on

Pavouk Béda

Mám pavouka ve svým mládeneckým bytě
žije si tiše ve svý vkusný pavučině
je napnutá mezi mou hi-fi soustavou
a zdí s fotkou hraboše

Každej den si pouštím rock
a pavučina se chvěje jak hedvábná vlajka
pavouk má jméno Béda Milý
poslouchá jen muziku a zapomíná lovit muhy

Pavouk Béda je lepší nežli já
zná všechnu hudbu a důležitý roky
jeho novou láskou jsou System Of A Down
New Order jsou nuda a Led Zeppelin jedničky

Nirvana je v pohodě a Pearl Jam též
Hendrix je magic a Bob Dylan jak kniha
ještěrčí král Jim z The Doors
to byl zpěvák a ne Pet Shop Boys!

Béda pěje:
Šedesátky byly slunečním úsvitem
Sedmdesátky se dotýkaly hvězd
Osmdesátky byly sračko-léta, však víš
Devadesátky byly pro nás novou nadějí
Ale nebyl to žádnej ráj
Pojďme do undergroundu, tak honem

The Beatles jsou králové a Elvis taky
M. Jackson je k smíchu, ale co může dělat?
Madonna je trik a Eminem frája
The Who divoký a The Clash fakt fajn

Pavouk Béda ve svý vkusný pavučině
tvrdej kritik rocku, punku, rapu
zná všechnu hudbu a všechen zasranej škvár
jednoho dne možná založí svůj vlastní metal band!

Pěje:
Šedesátky byly slunečním úsvitem
Sedmdesátky se dotýkaly hvězd
Osmdesátky byly sračko-léta, však víš
Devadesátky byly pro nás novou nadějí
Ale nebyl to žádnej ráj
Pojďme do undergroundu, tak honem

© 2024 Našrot | Administrace | Mapa stránek | RSS
design by c.