Texty

Další akce

so 08.06. / Polná
U rybníka Peklo
/ Festival U Pekla open air, vystoupí Našrot (HC-crossover), Prohra Praha (hardcore-noise), Severní nástupiště (country & folk-rock)

The Mirror & The Mask

Life Is Elsewhere

Every day you watch TV
Every day much blood you see
And then, brother, they got you, got you
You don´t know what is a dream
And what is reality
And then, brother, they got you, got you
Huh! Get away!
You say: "I see my way!"
They´re washin´ brains clean away
You don´t know, it´s night or day
And then, brother, they got you, got you
The virtual reality is
Confusion for your mind and it´s -
- that, brother, they got you, got you
Huh! Get away!
You say: "I see my way!"
You take your gun and go to the streets
You feel blood in the breeze
And then, brother, they got you, got you
It´s the same like on TV
The same people and same fear
And then, brother, they got you, got you
You look around and slowly walk across the street
And prepare your gun to kill the man!
The man (whom you don´t know and didn´t meet him)
The one, who must simply die!
It´s waiting for the nameless unknown victim and
You feel your beating heart and cold steel of the gun!
You´re 15, and will end up in prison ´cause
You don´t know what is life and what is a fuckin´game!
Every day you watch TV
Every day much blood you see
And then, brother, they got you, got you
You don´t know what is a dream
And what is reality
And then brother, they got you, got you
Huh! Get away!
You say: "I see my way..."

Život je jinde

Každej den sleduješ TV
každej den vidíš potoky krve
a tehdy, brácho, tě maj
nevíš co je sen
a co realita
a tehdy, brácho tě maj
vypadni z toho!
říkáš: Mám svou cestu
Perou mozky dočista
nevíš je-li noc či den
a tehdy, brácho, tě maj
virtuální realita
zmatek v tvý mysli, a to značí -
- že tě, brácho, maj
vypadni z toho!
říkáš: Mám svou cestu
Bereš svou zbraň a vyrážíš do ulic
ve vánku cítíš pach krve
a tehdy, brácho, tě maj
je to stejný jako v TV
ty samý lidi, ten samej strach
a tehdy, brácho, tě maj
Díváš se okolo, pomalu přecházíš ulici na druhou stranu
a připravuješ svou bouchačku na to abys někoho oddělal
někoho koho neznáš a koho jsi nikdy nepotkal
někoho, kdo musí prostě umřít
je to čekání na bezejmennou a neznámou oběť a ty
cítíš tlukot srdce a chladnou ocel zbraně
je ti 15 a skončíš v kriminále
protože nerozpoznáš, co je život a co zkurvená hra!
Každej den sleduješ TV
každej den vidíš potoky krve
a tehdy, brácho, tě maj
nevíš co je sen
a co realita
a tehdy, brácho, tě maj
vypadni z toho!
říkáš: Mám svou cestu...

 

Smile For The Camera

The right transmission
Eye of the camera´s watchin´ you
The confusion of a production
Will it be a lie or the truth?
Pace, commentary
Ability to say
What the viewer wants to hear
You´re the event of the day
You said your name
You said your name
So enjoy it fully
That´s your fifteen seconds of fame
The famous reporter
Lights his cigarette
A gesture to the camera man
You´re the event of the day
So smile for the camera!
Earthquake in the east
Calamity in the north
Disaster in the west
And war in the south
The right transmission
Eye of the camera´s watchin´ all
You never run before it
You´re powerless and small
Don´t say your name
Don´t say your name
But you want your fuckin´
Fifteen seconds of fame
The night TV-News
Mass-production of the truth
If you don´t believe
Big brother´s watchin´ you
So smile for the camera!
Model calls on the hungry
Take the child to her!
It looks fine, perfectly
Darling, push apart your hair
Director, I got a problem
Someone is in the shot
Kick out the fuckin´ nigger!
Darling, you must hug the child
You´ve got no name
You´ve got no name
You´re lying in the sand
No seconds of fame
Maybe if you were dead
That´s interesting for us
Bloody hole in your chest
And staring eyes
And ofcourse smile for the camera!

 

Úsměv na kameru

Správná reportáž
oko kamery tě sleduje
zmatek v produkci
bude to lež nebo pravda?
rychlost, komentář
schopnost říct
co chce divák slyšet
seš událost dne
řekls svý jméno
řekls svý jméno
užij si to naplno
je to tvejch patnáct vteřin slávy
slavnej reportér
si zapaluje cigaretu
pokyn pro kameramana
seš událost dne
takže: úsměv na kameru!
Zemětřesení na východě
sněhová kalamita na severu
neštěstí na západě
a válka na jihu
správná reportáž
oko kamery všechno sleduje
neutečeš před ním
seš bezmocnej a malej
neříkej svý jméno
neříkej svý jméno
ale ty moc chceš svejch zkurvenejch
patnáct vteřin slávy
noční TV-zpravodajství
masová výroba pravd
a jestli nechceš věřit
Velkej Bratr tě sleduje
takže: úsměv na kameru!
Modelka na návštěvě hladovějících
dejte k ní to děcko!
vypadá to fajn, perfektně
miláčku, rozhoď si ty vlasy
šéfe, mám problém
někdo mi leze do záběru
vyhoďte toho zkurvenýho negra!
miláčku, to dítě musíš obejmout
nemáš žádný jméno
nemáš žádný jméno
ležíš v písku
žádný vteřiny slávy
možná kdybys byl mrtvej
to by sme brali
krvavá díra v hrudi
a vypoulený voči
a pochopitelně: úsměv na kameru

 

There´s No Way

Many days I feel so bad
Walk through the town, yeah
I meet people, who are sad
All we ask: What goes on?
My pal took me to the trap of lights
Is it still a party or a bloody fight?
And so we dance and are still
It´s a paradox of the time, yeah
Why the colour cones of lights
Suggest somebody´s dying, yeah
The fragments of diary of an occuped town
Stay inside, out there is an evil night
There´s no reason
There´s no way
There´s no future
There´s nothing to say
A week ago they shot Jasmina
It was only a while and nothing more
Oh my God, I still see her
As she walks through the door
I try to forget in a dance of lights
And stay alive, out there is an evil night
There´s no reason
There´s no way
There´s no future
There´s nothing to say

 

Tam není cesty

Už mnoho dní se cítím špatně
procházím ulicemi města
potkávám smutný lidi
všichni se ptáme: co se to děje?
kámoš mě vzal do pasti světel
je to ještě párty nebo bitva plná krve?
A tak tančíme a zároveň jsme tiší
je to paradox doby
proč mi barevný kužely světel
připomínají něčí umírání?
fragmenty diáře z okupovaného města
zůstaňme uvnitř, venku je zlá noc
žádné zdůvodnění
žádná cesta
žádná budoucnost
tam není co říct
Před týdnem zastřelili Jasminu
byl to jen mžik a nic víc
ach bože, pořád jí vidím
jak vchází do dveří
pokouším se zapomenout v tanci světel
a přežít, venku je zlá noc
žádné zdůvodnění
žádná cesta
žádná budoucnost
tam není co říct...

 

Funky Town

I´ve seen the lights of Funky Town
How they vanished in the morning haze
I´ve seen hundred hundred feet on the ground
How they dance in the rhythm of blaze
I´ve seen a nice girl how she´s jumpin´ over fire
Oh yeah
The fire, fire, fire, fire, fire
I wanted to fondle her soft body
Suddenly she stood before me
She said: I want people to try
To find love first day
I want people to try
To see a spark of love in my eyes
So come on
We smoked lofty grass in Funky Town
And she wore only beads
And then we danced the whole night and we felt fine
And I dove into the rhythms & beats
I see dawn, dawn, baby, I love this dancing river
You said
The river, river, river, river
I want to love you, man, and that´s why
Let the river to its fate
She said: I want people to try
To find the love first day
I want people to try
To see a spark of love in my eyes
(and said)
Sex, night, sins and the play
I wanna fly across space (hey!)
I wanna see red diamond way
To walk in a light summer rain
I always have something to choose
And I don´t want to get lost
Don´t you have anything to say?
And I only told her: baby - it´s a summer day!
It was a dream in Funky Town
In the mornin´ I awoke alone
All put to silence in the empty town
But I would like watchin´ the show
I´ve seen from my window only leaves in the wind
Oh yeah (no native girl)
No people, no music, no party, no girl
I only hear the words of her mouth
Which she whispered to my ear
I want people to try
To find the love first day
I want people to try
To see a spark of love in my eyes, so come alone

 

Funky Town

Viděl jsem světla Funky Town
jak se ztrácely v ranní mlze
viděl jsem hlínu a na ní stovky nohou
jak tančí v rytmu plamene
viděl jsem krásnou holku, co skáče přes oheň
oheň, oheň, oheň, oheň,
chtěl jsem hladit její hebký tělo
a najednou stála přede mnou
řekla: chci aby lidi zkoušeli
najít lásku první den
chci aby lidi zkusili
najít záblesk lásky v mejch očích, tak pojď
Kouřili jsme trávu ve Funky Town
a ona se jen do korálků oblékla
a pak jsme tančili celou noc, bylo nám fajn
ponořil jsem se do rytmů a beatů
vidím svítání, svítání! bejby, mám rád tuhle tančící řeku
tys řekla
chci tě milovat, zlato
tak nech řeku svýmu osudu
chci aby lidi zkoušeli
najít lásku první den
chci aby lidi zkusili
najít záblesk lásky v mejch očích
a řekla
noc, sex, hříchy a milostná hra
chci letět skrz vesmír
vidět cestu z červených démantů
procházet se v lehkým letním dešti
vždycky mít něco na výběr
nechci někde vyšumět
tak mohl bys, prosím, něco říct?
a já řek jen: bejby, je léto!
Byl to jen sen ve Funky Town
ráno jsem se vzbudil sám
všechno ztichlo v tom prázdnym městě
ale já bych rád sledoval tu show
z okna jsem viděl jen listí ve větru
žádnou dívku
žádný lidi, žádná hudba, žádná slavnost, žádná dívka
jenom jsem slyšel ty slova
co mi šeptala do ucha
chci aby lidi zkoušeli
najít lásku první den
chci aby lidi zkusili
vidět záblesk lásky v mejch očích, tak pojď

 

Snowing In A Desert

Go for water, said your Mamma
And then you hear an echo of shots
And feel a pain in your heart
Oh Mamma, is your blood real or not?
Blood
In the name of God
In the name of faith
In the name of death
And now snow is fallin´ on the ground
Or is the souls of all dead?
You see them all around
The mix of snowflakes and bloody sand
Blood
In the name of spite
In the name of gain
In the name of pain
Blood
In the name of God
In the name of faith
In the name of death

 

Sníh v poušti

Jdi pro vodu, řekla ti matka
a pak slyšíš jen ozvěnu střel
a cítíš bolest u srdce
mami, je ta krev skutečná, nebo ne?
Krev
ve jménu boha
ve jménu víry
ve jménu smrti
A teď se sníh zvolna snáší k zemi
nebo to jsou duše všech mrtvých?
vidíš je všude kolem
vločky sněhu smíšené s krvavým pískem
Krev
ve jménu zloby
ve jménu zisku
ve jménu bolesti
Krev
ve jménu boha
ve jménu víry
ve jménu smrti

 

Highway 2000

Hey friend, get in & start the car
We´ll ride the country to the west
We will go there, the sun is fallin´
Into the dark for a rest
Hey, baby, pass the joint to me
It´s the highway of our life
Find it, what puts us together
Erase all what divides
Let´s go
Because the night comes
Knife on my throat
Hot kiss from my girl
It´s a ticket to go
All our dreams are on this highway
Do you believe them or not?
Tell me, can we stop this game?
Our earthly time is so short
Let´s go
Because the night comes
Knife on my throat
Hot kiss from my girl
It´s a ticket to go
It´s a concert of lights
Snakes in my eyes
The wild sounding train
Who´ll save my brain?
Let´s go!
This was the last cruel slavery
20th Century is at the end
That´s the time of new enslavements
Please baby, hold my hand
Again we are on the life´s highway
Burning sun is our road-sign
Maybe sometimes we´ll go astray
It doesn´t matter, do you feel fine?
Let´s go
Because the night comes
Knife on my throat
Hot kiss from my girl
It´s a ticket to go
It´s a concert of lights
Snakes in my eyes
The wild sounding train
Who´ll save my brain?

 

Dálnice 2000

Kámo, nasedni a nastartuj káru
projedem zemi na západ
pojedem tam, kde slunce padá
do tmy a odpočívá
holka, pošli mi špeka
je to dálnice našeho života
najdi to, co nás spojuje
smaž všechno, co nás rozděluje
jeď
protože přichází noc
nůž na mým hrdle
horkej polibek mý holky
je ten lístek na výlet
Všechny naše sny spí na týhle dálnici
věříš jim a nebo ne?
řekni, můžeme zastavit tuhle hru?
náš pozemskej čas je tak krátkej
jeď
protože přichází noc
nůž na mým hrdle
horkej polibek mý holky
je ten lístek na výlet
je to koncert světel
hadi v mejch očích
vlak divokýho soundu
kdo mi zachrání mozek?
jeď!
Tohle bylo poslední krutý otroctví
XX. století je u konce
je čas novejch zotročení
drž mě za ruku, holka
jsme zase na dálnici života
hořící slunce je našim ukazatelem
možná občas sjedem z cesty
nevadí, cítíš se fajn?
jeď
protože přichází noc
nůž na mým hrdle
horkej polibek mý holky
je ten lístek na výlet
je to koncert světel
hadi v mejch očích
vlak divokýho soundu
kdo mi zachrání mozek?
jeď...

 

Going To Shaballah

I say
Here I am
Look at my face
You see the dust and the sand
I´m goin´ to Shamballah
I say
My life was bad
Oh, sun
Be my guide
I´m goin´ to Shamballah
Bye, bye, I leave you, baby
You´ve got a sick brain
You could die, die, baby
No heart and no way
Get up, get up from your white dream!
Get up, get up, get up and think
Bye, bye, baby, I leave you
I didn´t want to see
Till they will bring you
Out from your earthly being
The sun
Guides my steps
The way
And the tiredness
I´m goin´ To Shamballah
Bye, bye, I leave you, baby
You´ve got a sick brain
You could die, die, baby
No heart and no way
Get up, get up from your white dream!
Get up, get up, get up and think
Bye, bye, baby, I leave you
I didn´t want to see
Till they will bring you
Out from your earthly being
From dark bad moments of my life
Straight on to the kindly face of light
From danger zone of the darkest night
Over the hills to Shamballah town
Bye, bye, I leave you, baby...

 

Na cestě do Šambaly

Říkám
zde jsem
podívej se mi do tváře
vidíš prach a písek
mířím do Šambaly
Říkám
ved jsem špatnej život
ó slunce
buď mým průvodcem
mířím do Šambaly
Sbohem, odcházím, bejby
máš nemocnej mozek
mohls umřít, umřít brzy, bejby
žádný srdce, žádná cesta
tak vylez z toho svýho bílýho snu
vypadni a přemejšlej
sbohem, opouštím tě, bejby
nechci vidět
až tě budou vynášet ven
z tvýho pozemskýho bytí
Slunce
vede mý kroky
Cesta
a únava
mířím do Šambaly
Sbohem, odcházím, bejby
máš nemocnej mozek
mohl umřít, umřít brzy, bejby
žádný srdce, žádná cesta
tak vylez z toho svýho bílýho snu
vypadni a přemejšlej
sbohem, opouštím tě, bejby
nechci vidět
až tě budou vynášet ven
z tvýho pozemskýho bytí
Z temných špatných chvil mýho žití
přímo do vlídné tváře světla
z nebezpečné zóny té nejtemnější noci
přes hory do města Šambala...
Sbohem, odcházím, bejby....

 

Arabian Magic Train

I had a dream about my trip to the Nile
Well, now I´m standing on a train and rollin´ hash
Hey, hey, hey, it´s a holy train
A nice girl with dark eyes gives me an invitation card
A train full of people & sand & sweaty shirts
The wind blows from the desert, I swallowed a trip
The sphinx with dark eyes, I´m down, down, down
The confusion of colours is flowing to my brain
The day with spread wings shows me its cheerful blue face
The big Celebration of Sun between the palms
Hey, hey, hey, I see from the train
One milion people, who dance in golden sand
My mind is burning, it´s a new world for me
A nice girl with dark eyes strokes my long black hair
The sphinx with dark eyes, cruel, holy and wise
So come on together we´ll fly away to space...

 

Arabskej magickej vlak

Měl jsem sen o svý cestě k Nilu
fajn, tak tu teď stojím ve vlaku a balím haš
hey, je to božskej vlak
kráska s tmavejma očima
pozvání mi dá
Vlak narvanej lidma, písek
a propocený košile
vítr vane od pouště a já polykám trip
Sfingo s temnejma očima, jsem na dně
zmatek barev mi vplouvá do mozku
Den s roztaženejma křídlama mi ukazuje
svou vlídnou modrou tvář
velká Slavnost Slunce mezi palmama
hey, vidím z vlaku
milión lidí jak tančí ve zlatým písku
Má mysl hoří, je to pro mě novej svět
kráska s tmavejma očima hladí mě
po dlouhejch černejch vlasech
Sfingo s temnejma očima, krutá, božská, moudrá
Tak pojď, uletíme spolu do vesmíru...

 

It´s A Rhythm Generation

You can see the start of a new wave of young people who
Who don´t want to take life so seriously
You can watch this boy, his whole life he plays computer games
He´s a member of a new cool generation
It´s a rhythm generation
It is one of many, which wanted to change the world
Through the simplest communication
You can watch this boy, he dribbles like young Maradona
But his sport is different from football, it´s a skateboard
You can see a DJ, his whole life spent with sound systems
Looks like a doctor of music of a new generation
It´s a rhythm generation
It is one of many, which wanted to change the world
Through the simplest communication
Young girls, who try to find delight, it is their way
You can see them dance, that is to say
Their enticing motion - it´s a trap for young men
You can see the process, the chemical chain
chemical chain
You can see the tribes of young men in a shamen dance
It´s only a touch of feeling of mutuality
Life in an acid world, to be free and smoke grass and sing
It´s your way to memories of sweet life in the sixties
It´s a rhythm generation
It´s one of many, which wanted to change the world
Through the simplest communication
Are they as laughable as we were at our start?
For ev´ryone we´re only trash
Or they will be a new cultural front in a whole world
A new cultural front - of a new radical age
radical age

 

Generace rytmu

Můžeš vidět start
nový vlny mladejch lidí, který nikdy
nechtěj brát život vážně
sleduj toho kluka, celej život
hraje computer games
náleží k nový cool generaci
Je to generace rytmu
jedna z mnohých, který chtěly změnit svět
tou nejprostší komunikací
Sleduj toho kluka, kličkuje jak mladej Maradona
ale jeho sportem není fotbal
je to skateboard
koukni na toho DJ, celej život
pracuje se sound systémy
vypadá jako doktor hudby nový generace
Je to generace rytmu
jedna z mnohých, který chtěly změnit svět
tou nejprostší komunikací
Mladý holky hledaj a zkoušej najít rozkoš, je to jejich gró
můžeš je vidět tančit, to jo
jejich svádivý pohyby - pasti na kluky
můžeš vidět ten proces - tenhle chemickej řetěz
Můžeš vidět kmeny mladejch lidí
v šamanskejch tancích
je to jen dotek pocitu vzájemnosti
život v acidovym světě, bejt svobodnej, hulit trávu
a zazpívat si
je to tvá cesta ke vzpomínkám sladkýho žití v sixties
Generace rytmu
jedna z mnoha, který chtěly změnit svět
tou nejprostší komunikací
Jsou stejně směšní jako jsme byli my, když jsme stáli na startu?
pro každýho jsme byli jenom plebs
nebo budou novou kulturní frontou pro celej svět?
novou kulturní frontou - novýho radikálního věku
radikálního věku

© 2024 Našrot | Administrace | Mapa stránek | RSS
design by c.